EN 15085 Belgelendirme ,demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynaklı imalatıEN 15085 Belgelendirme

EN 15085 Belgelendirme ,demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynaklı imalatı

Demiryolu sektörüne yönelik EN 15085 standardı DIN 6700 standart serisinin yerini almıştır. EN
15085 standart serisi demiryolu araçları ve parçalarının kaynakları için genel zorunlulukları içerir ve demiryolu imalatçılarının uluslararası pazardaki vizesi niteliğindedir.

Bu standart 18 Ağustos 2007 de CEN tarafından onaylandı ve bu standartla çelişkili DIN/BS gibi
ulusal standartlar geri çekilmiştir. EN 15085-2 demiryolu araçları, parçaları ve alt montajların
kaynaklı imalatını gerçekleştiren imalatçılar içindir. Dünya çapında Türkiye’nin de içinde
olduğu AB demiryolu araçları ve parçalarını sağlayan üreticiler için zorunlu bir sertifikasyondur.
BVA Belgelendirme EN 15085 standardı kapsamında EBA tarafından tanınan uluslararası
geçerli sertifikasyon sürecini iş birliği yaptığı Akredite kuruluşlarla gerçekleştirmektedir. Uzman
kaynak mühendisleri ile eğitim destekleri sağlamaktadır.

Belgelerin Sınıflandırması

Sertifikalar EN 15085-2 de tanımlanan sertifika düzeylerine (CL- certification levels) dayalı olarak sınıflandırılır EN 15085-2 standardı 4. bölüme göre,bu sertifika seviyeleri kaynaklı birleştirmelerin ve alt grup ile alakalı kaynak performans sınıfına (CP) bağlıdır.Sertifikasyon seviyeleri ilgili çizimde(EN 15085-3bakınız)belirtilmelidir. Bu spesifikasyon yokluğunda,EN 15085-2 ye göre sertifikasyon seviyesini başvuru öncesi tespit edilmelidir.

Sertifika seviyeleri ve karşıladığı düzeyler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Adsız

Gereklilikler
Uygulanabilir sertifikasyon seviyeleri (CL) için kaynaklı üreticinin gereklilikleri EN 15085-2 standardında verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bölüm 5 ve EN 15085-2 EK-C bakın.
Kalite Gereklilikleri
EN 15085 serisi ile ilgili olarak, kaynaklı üretici EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ve EN ISO 3834-4 gereklerine uygunluğunu göstermek zorundadır.
Sözleşme şartlarında varsa ölçme, muayene ve deney ekipmanlarının Kalibrasyon ve doğrulama kanıtı gereklidir (EN ISO 3834-2 bölüm 16).
Personel gereklilikleri
Kaynak Koordinatörü
Kaynak üreticileri 5.1.2 maddesine, EN 15085-2 Ek C gereksinimlerine uyum sağlamalıdır. Kaynak Koordinatörü sayısı üreticinin boyutuna, üretim yaygınlığı ve taşeron sayısına bağlı olarak belirlenmelidir.
Kaynak koordinatörlerinin görev ve yetki alanlarının EN 15085-2 Ek B’ ye uygun olması gerekmektedir. Koordinatörler yazılı olarak belirtilmeli, organizasyon şemasında görülebilmeli ve yetkili belgelendirme firması tarafından onaylanmalıdır. Kaynak koordinatörleri EN ISO 14731 uyarınca kendi karar alma gücüne sahip olmalıdır. Yetki alanları ayrılmış ise mutlaka belirtilmeli.
Üretici kaynak koordinatörlerinin profesyonel deneyimlerini kanıtlamak zorundadır.
Kaynak koordinatörleri IIW/EWF (IWE / EWE, IWT / EWT, IWS / EWS)’ e göre yeterlilikleri yoksa kaynak sırasında deneyimlerini göstermek zorundadır.
Not: Daha fazla bilgi için bölüm 5.3.2’ ye bakınız.
EN 15085-2 5.1.2’ de kaynak koordinatörüne kimin vekâlet edeceği belirtilmiştir.
Taşeron Kaynak Koordinatörü
Kaynak koordinatörü firmanın çalışanı değil ise, EN 15085-2’ nin 5.1.3 maddesine göre taşeronluk anlaşması yaptığı kaynak koordinatörü ile çalışmalıdır.
Taşeron kaynak koordinatörü için aşağıdaki şartlar gözetilmelidir.
• Çalışma saatleri standartta belirtildiği gibi düzenlenerek anlaşma sağlanmalıdır.
Yapı imalatı esnasında kaynak koordinatörü, işin en az %50’sinde bulunmalıdır.
Tamir ve bitirme işlerinde, imalat ölçütüne göre belirlenmelidir.
• Üreticinin çalışmakta olduğu belgelendirme kuruluşunun taşeron kaynak koordinatörü olarak rol almaması uygundur.
• Taşeron kaynak koordinatörünün 2’den fazla firmaya hizmet vermesi uygun değildir. CL 4 seviye kaynak koordinatörleri üç firmaya kadar hizmet verebilirler.

Adsız

Kaynakçı/Kaynak Operatörü
Her kaynak prosesi, malzeme grubu, bağlantı tipi, ölçüsü için geçerli standartlara uygun olarak en az 2 kaynakçı bulunmalıdır.
Alın ve köşe kaynakları demir yolu araç yapımında yaygın olduğundan kaynaklı imalat firması BW ve FW kaynakçı yeterlilik test sertifikası vermelidir.
Kaynaklı imalatçı, yeterlilik testi kapsamında olmayan kaynak işleri için önceki kaynak testlerini kanıt olarak sunmalıdır.
Muayene Personeli
EN 15085-2 5.1.4 bölümüne göre muayene personeli bulundurmak zorunludur.
Muayene sınıfları EN 15085-3’ e göre CT 1 CT 2’ye göre muayeneler gerekiyorsa, muayene personelinin varlığı EN 473 uyarınca gösterilmelidir.
Ekipman
Çalışma alanı, kaynak işinin doğru ve sürekli bir performans göstermesini sağlayacak boyut ve nitelikte olmalıdır.
Kaynak Prosedürü Şartnameleri
EN 15085-2’ye göre, CP A’dan CP C3’e kadar tüm kaynak performans sınıfları için EN ISO 15607 (EN ISO 15609ff, EN ISO 14555, EN ISO 1562) standardı kapsamında Kaynak Prosedürü Şartnamesi (WPS) gereklidir. Kanıtlar EN 15085-4 madde 4.1.4’te açıklandığı gibi sağlanmalıdır.

Mevcut onaylı kaynak prosedürü şartnamesi geçerli olarak kalabilir.

Mevcut tecrübeye bağlı olan kanıt (EN ISO 15611) sadece CP C3 performans sınıfındaki kaynaklara uygulanır.

Kaynakçı Kalifikasyon Testlerinin Organizasyonu, Kaynak Üretim testlerinin Kabulü, Kaynak Prosedürü Şartnamesinin Kabulü
Kaynak üreticisi tarafından tanınan kaynak koordinatörleri kaynakçı yeterlilik testlerini organize etme, değerlendirme ve yönetme, üretim kaynağı testlerini kabul etme ve kaynak prosedürü şartnamelerinin onayına yönelik denetim ve kontrolleri yönetme konularında yetkilendirilir.
Şartlar:
• Kaynak koordinatörleri denetimde ispatlı ve uygun teknik bilgiye ve beceriye sahip olmak zorundadır.
• Bu sorumluluklar için dikkate alınan Kaynak koordinatörleri EN 15085-2 kapsamında sertifikaya sahip olmalıdır.
İlave Düzenlemeler
Yarı Mamul Boyuna Kaynaklı Borular İçin Üreticinin Yeterliliği
CL 1 ve CL 2 sertifika seviyelerinde yarı mamul olarak kullanılan boyuna kaynaklı boruların (HF ve LB kaynak prosedürleri ile) üretimi için üreticinin yeterliliği gereklidir.
EN 15085-2 kapsamında sertifikalandırma yerine, aşağıda belirtilen sertifikalardan biri kabul edilebilir:
• EN ISO 15614 kapsamında kaynak prosedürü yeterliğini içeren EN ISO 3834-2 Sertifikası
• Bina Ürünleri Rehberi, sistem 2+, kapsamında belgelendirme
• AD 2000 W0 kodu kapsamında belgelendirme
Yalın Üretim
CL 1 seviyesinde yalın üretim, birbirine özdeş montaja hazır çok parçalı kısımların tam mekanize kaynak işlemi ile üretilmesidir. EN 15085-2 kapsamındaki sertifika montaja hazır çok parçalı kısım ve kaynak prosedürü şartnamesi ile sınırlandırılmalıdır.
EN 15085-2 gerekliliklerine rağmen, B yeterlilik seviyesinden sorumlu bir kaynak koordinatörü bu amaç için onaylanabilir.
Denetim ve doğrulama ölçümleri ile ilgili detayla üzerinde üretici belgelendirme kuruluşu ile anlaşılmalıdır, kısa bir doğrulama aralığında (6 ay) karara varılabilir.
Bitirme Kaynağı
Montaja hazır parçalar üzerinde bitirme kaynağı için CL 1 seviyesinde belgelendirme için, üretici testlerle ve denetimlerle garanti edilen özellikleri ve gerekli döküm kalitesini ispat etmek zorundadır. Değerlendirme kriterleri (kaynak performans sınıf gibi) ve denetim prosedürleri (kaynak denetim sınıfı gibi) kaynak koordinatörü tarafından belirlenmelidir.
Kaynak koordinatörü EN ISO 14731 kapsamında belgeli bir mühendis de olabilir.
Kaynakçının el becerisi uygun olarak dokümante edilmiş bir kaynak üretim testi ile gösterilebilir.
Sürtünme ile Kaynak – Kaynak Süreci Uygulaması
Sürtünme ile Kaynak uygulaması için aşağıdakiler uygulanır:

• Süreç No: 43 EN ISO 4063’e göre, taslak 2008-03
• Malzemeler: Alüminyum ve alüminyum alaşımları
• Boyutlar: EN 15085-4 madde 4.1.4 kapsamında kaynak üreticisinde var olan kaynak prosedürü şartnameleri kanıtına yönelik tüm boyutlar
• Kalite Gereklilikleri: EN 15085-3’e göre CP A ve CP C2 kaynak performans sınıfları.
• Denetimin Kapsamı: EN 15085-5, Tablo 1 gereklilkleri.
• İşlemsel Önkoşullar:
– EN 15085-2’e göre sertifika: Belgelendirme seviyesi CL 1.
– Kaynak Koordinatörü: EN 15085-2’e göre Seviye A; sadece sürtünme ile kaynak yapan üreticiler için B yeterlilik seviyesinde bir kaynak koordinatörü onaylanabilir.
– Kaynak Operatörü Yeterlilik Testi: EN 1418’e göre.
– Kaynak Prosedürü Şartnamesi: EN ISO 15609-1’e göre, kanıt EN ISO 15614-2’e göre.
– Üretim Kaynak Testi: EN ISO 15613’e göre aşağıdaki doğrulama kapsamında:
EN 970’e göre görsel kontrol
EN 1435’e göre radyografi
EN 910’e göre teknolojik bükme testi
Makro-kesit.

CP Kaynak Performans Sınıfı – İzin verilen kaynak şekilleri – CT Kaynak Kontrol Sınıfının Tahsisi
Prensip olarak EN 15085-3 tablo 2 ve 3’e göre seçme kriterleri uygulanır. Bununla birlikte, aşağıdaki tanımlamalara riayet edilir:
a- İzin verilen kaynak şekilleri

Adsız

b- CT Kaynak Kontrol Sınıfının Tahsisi
Malzeme şartları dikkate alınarak (çatlamaya meyleden malzemeler) farklı bir tahsise karar verilebilir; mesela, CEN ISO/TR 15608 göre grup 11 çelikler için: CP C2 (%100 VT + %10 yüzey testleri).

Belgelendirme Prosedürü ve Doğrulama
Kaynak üreticilerini belgelendirme ile ilgili prosedür EN 15085-2 bölüm 6’da anlatılmıştır. Üretici belgelendirme kuruluşu kaynak üreticilerinin EN 15085 seri standart gerekliliklerini karşıladığını göstermek amacı ile denetlemek ve doğrulamak zorundadır. Taşeronlar için DVS 1617 uygulama kodu ilgili bilgileri içermektedir.
Belgelendirme Kuruluşları
Denetimler EBA tarafından tanımlanan Belgelendirme Kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. EBA, Almanya’da tanımlanan üretici belgelendirme kuruluşlarının listesini tutmaktadır. Belgelendirme kuruluşları Ray Taşıtları Çevrimiçi Kayıt birimine dâhil olmak zorundadır.
Başvuru
EN 15085-2’ye göre tren yolu araçlar ve bileşenleri kaynağı ile ilgili belgelendirme başvurusu BVA Belgelendirmeden temin edilmelidir.
EN 15085-2’ye göre yapılan bu başvuru ile kaynak üreticisi belgelendirme kapsamını (kaynak süreci, boyutlar ve CEN ISO/TR 15608’e göre malzeme grupları) tanımlar.
Belgelendirme prosedüründe kaynak üreticisi kaynakçı yeterlilik testlerini, kaynak prosedürü şartnamesini ve üretim kaynak testlerini sunabilmelidir.
Denetim
Belgelendirme sürecinin sonraki aşaması denetimdir. Bu denetimde kaynak koordinatörlerinin teknik bilgileri ve yeterlilikleri üretici tarafından EN 15085-2 madde 5.1.2’nin bir gerekliliği olarak ispatlı bir şekilde gösterilmelidir.
Denetimin kapsamı belgelendirme seviyesi, uygulama alanı, kaynakçı personel sayısı, kaynak prosedürleri, kaynak atölyeleri ve kullanılan malzemelerin kapsamına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yapılan denetimlerin bir parçası olarak aşağıda belirtilenler doğrulanmalıdır:
• Geçerli Yeterlilik Test Sertifikaları olan mevcut personel
• Üretimi ve üretim kalitesini etkileyen ekipmanlar
• Kaynak prosedürü şartnameleri, kaynak prosedürlerinin yeterliliği
• Kaynak Planlama dokümantasyonu (çizimler, kaynak işlem planı, test ve kontrol planı)
• EN ISO 3834-2,-3 ve/veya -4 kalite gerekliliklerine uygunluk
Not: Kaynakçı Yeterlilik testleri ve/veya üretim kaynak testleri sadece kaynak koordinatörleri tarafından kabul edilebilir. Test sertifikaları da sadece üreticinin sertifikasında tanımlı olan kaynak koordinatörleri tarafından yayımlanabilir.
Kaynak personeli ilgili test sertifikalarına sahipse, kaynak koordinatörleri üretim kaynak testlerine bağlı olarak bu sertifikaları doğrulamalıdır. Kaynak personeli bu tip yeterlilik test sertifikalarına sahip değilse, ilgili testler denetimin bir parçası olarak gerçekleştirilebilir ve bu testlerle ilgili sertifikalar üretici belgelendirme kuruluşu tarafından yayımlanabilir.
Mevcut belgenin yenilenmesi durumunda, kaynak koordinatörü tarafından kabul edilen bazı kaynakçı yeterlilik testleri veya üretim kaynak testleri incelenmek üzere üretici belgelendirme kuruluşuna gönderilmelidir. Üretici belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmayan testlerin yerine yeni testler gerçekleştirilir. Kaynakçı personelin bilgi ve becerileri konularında şüphe oluşması durumunda üretim kaynak testleri gerekli olmaktadır ve geçici olarak kaynakla tutturulmuş deney numuneleri hazır bulundurulmalıdır.
Test kapsamları, kaynak prosedürü şartnamesi, değerlendirme tablosu, yayımlanmış test sertifikası, teknik bilgi doğrulaması ile ilgili duyuru ve kaynak test numunelerini içermektedir. Kaynak koordinatörleri, hangi kaynakçının hangi geçerli yeterliliğe sahip olduğunu gösteren kaynak personeli listesini tutmak zorundadırlar.
CL 4 seviyesinde belgelendirme kapsamında, EN 15085-2 madde 5.1, madde 5.3 ve EN 3834-3 kalite gerekliliklerine uygunluk doğrulanmalıdır.
Saha Denetimi
Saha denetimleri kaynak koordinatörleri ile birlikte yapılır. Bu denetimler süresince yukarıda belirtilen gereklilikler doğrulanır. Bununla birlikte, kaynak yapılan montaj parçaları ve yapıları ile ilgili düzenli uygulamalar doğrulanır. Eğer ilk belgelendirme sürecinde ilgili montaj parçaları ve yapılar mevcut değilse, ilk doğrulama denetimi üretim başladığı zaman gerçekleştirilir.
Kaynak Koordinatörleri ile Mülakat
Resmi olmayan bu mülakatta dokümanlar ve Ulusal Güvenlik kurumları tarafından yayımlanan hükümler kullanılabilir. Kaynak koordinatörleri EN 15085 seri standartları ve DVS kodlu rehber dokümanları ile ilgili özel gereklilikler kapsamındaki bilgi ve becerilerini göstermelidir. İlgili standartlar kaynak koordinatörlerinin anlayacağı dilde mevcut bulundurulmalıdır. Mülakat soruları uygulanan sertifika ile ilgili standartlar, malzemeler ve kaynak prosedürleri kapsamında olmaktadır. IIW/EWF yeterliliği olmayan kaynak koordinatörleri EN ISO 14371 ve EN 15085-2 madde 5.1.2 kapsamında bilgi ve becerilerini ispatlı olarak göstermek durumundadır. Prensipte, kaynak koordinatörü seviyesine bağlı olarak EN ISO 14371 bölüm 6’ya göre bilgi ve becerilerini göstermelidir. Bununla birlikte, aşağıda belirtilen alanlarda yeterli bilginin varlığı gösterilmelidir. Buna bağlı olarak, toplum güvenliğine ve kazalardan korunmaya yönelik ulusal kanunlar ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır.
CL 1 ve CL 2 Seviyeleri için Belgelendirme
• EN 15085-1 bağlı genel gereklilikler: kapsam, tarifler ve tanımlar, kalite gereklilikleri
• EN 15085-2’ye bağlı genel gereklilikler ve belgelendirme: kaynak üreticisi, teknik gereklilikler, test laboratuarları, personel gereklilikleri, organizasyon, kaynak prosedürü şartnameleri üzerine kalite gereklilikleri
• EN 1508-3’e göre Tasarım gereklilikleri: tasarım gereklilikleri, çizim verileri, toleranslar, kaynak performans sınıfları, kaynak kontrol sınıfları, kalite seviyeleri, malzeme seçimi, kaynak bağlantı gereklilikleri, bağlantı hazırlayışları
• EN 15085-4’e göre Üretim Gereklilikleri: Planlama dokümanları, kaynak prosedürü şartnameleri ile ilgili kanıtlar, üretim kaynak testleri, kaynak gereklilikleri, kaynak malzemeleri, ana malzemeler, kaynak prosedürleri, tamir-bakım.
• EN 15085-5’e göre Dokümantasyon, Kontrol ve Deneyler: Kaynak öncesi, esnası ve sonrası yapılan test ve kontroller, test ve kontrol planı, dokümantasyon, uygunluk
• Özel Gereklilikler: EK-2 madde 4’e bakınız.
• Diğer standart ve düzenlemeler: DVS 1608, DVS 1610, DVS 1612, DVS 1614, DVS 1617, DVS 1620, DVS 1621.
CL 4 Seviyesi için Belgelendirme, Saha Uygulaması, Tasarım
• EN 15085-1 bağlı genel gereklilikler: üretim kapsamına yönelik uygulanabilen kapsam, tarifler ve tanımlar, kalite gereklilikleri
• EN 15085-2’ye bağlı genel gereklilikler ve belgelendirme: üretim kapsamına yönelik uygulanabilen kalite gereklilikleri, teknik gereklilikler, test laboratuarları, personel gereklilikleri, organizasyon
• EN 1508-3’e göre Tasarım gereklilikleri: tasarım gereklilikleri, çizim verileri, toleranslar, kaynak performans sınıfları, kaynak kontrol sınıfları, kalite seviyeleri, malzeme seçimi, kaynak bağlantı gereklilikleri, bağlantı hazırlayışları
• EN 15085-4’e göre Üretim Gereklilikleri: Planlama dokümanları (Kaynak Planı, Kaynak Sıklığı Planı)
• EN 15085-5’e göre Dokümantasyon, Kontrol ve Deneyler: Test ve kontrol planı, dokümantasyon, uygunluk
• Özel Gereklilikler: EK-2 madde 4’e bakınız.
• Diğer standart ve düzenlemeler: DVS 1608, DVS 1610, DVS 1612, DVS 1620.
CL 4 Seviyesi için Belgelendirme, Saha Uygulaması, Satın alma ve Satış, veya Satın alma ve Montaj
• EN 15085-1 bağlı genel gereklilikler: kapsam, tarifler ve tanımlar, kalite gereklilikleri
• EN 15085-2’ye bağlı genel gereklilikler ve belgelendirme: kalite gereklilikleri, teknik gereklilikler, test laboratuarları, personel gereklilikleri, organizasyon, kaynak prosedürü şartnameleri
• EN 1508-3’e göre Tasarım gereklilikleri: Çizim verileri, toleranslar, kaynak performans sınıfları, kaynak kontrol sınıfları, kalite seviyeleri, malzeme seçimi, kaynak bağlantı gereklilikleri, bağlantı hazırlayışları
• EN 15085-4’e göre Üretim Gereklilikleri: Planlama dokümanları kaynak prosedürü şartnameleri ile ilgili kanıtlar, üretim kaynak testleri, kaynak gereklilikleri, kaynak malzemeleri, ana malzemeler, kaynak prosedürleri, tamir-bakım.
• EN 15085-5’e göre Dokümantasyon, Kontrol ve Deneyler: Kaynak öncesi, esnası ve sonrası yapılan test ve kontroller, test ve kontrol planı, dokümantasyon, uygunluk
• Özel Gereklilikler: EK-2 madde 4’e bakınız.
• Diğer standart ve düzenlemeler: DVS 1614, DVS 1617, DVS 1620, DVS 1621.
Dokümantasyon
Belgelendirme kuruluşu profesyonel ve teknik değerlendirmelerini EK-2’deki gibi raporlar. Bu raporun resmi bir kopyası üreticiye, bir kopyası da Ulusal Güvenlik Kuruluşuna verilir.

Nihai Değerlendirme
Denetim sonuçları kaynak koordinatörleri ve eğer mümkünse üst yönetimle beraber görüşülerek son kez değerlendirilir.
Sertifikanın Yayımlanması
Başarılı geçen denetimden sonra, belgelendirme kuruluşu EK-3 (CL 1’den CL 3’e) ve EK-4’e (CL 4) göre sertifikayı yayımlar. Belgelendirme kuruluşu, sertifikasyon sürecinin tamamlanması için ilgili belgeyi 2 hafta içinde tren yolu araları çevrimiçi kayıt bürosuna posta ile ulaştırmak zorundadır. Sadece bu kuruma gönderilen sertifikalar geçerli olacaktır. Sertifikalar 3 dilde (Almanca, İngilizce, Fransızca) yazılabilir. Üretici başvuru sırasında sertifika dilini belirtebilir. Kaynak koordinatörlerinin yeterlilikleri sertifikanın EN 15085-2 ile ilgili satırında belirtilmelidir. Ayrıca, EN 15085-2’ye göre belgelendirme seviyesi sertifikada belirtilmelidir. Sertifika, en azından aşağıda belirtilenleri içermelidir:
• Üretici adı ve adresi
• Belgelendirme seviyesi
• Uygulama alanı
• Belgelendirme Kapsamı
o Kaynak Prosesleri
o Malzeme Grupları
o Boyutlar
o Belirli Özellikler
• Sorumlu Kaynak Koordinatörü
• Eşit Haklara sahip Vekil/Temsilci
• İlave Vekiller/Temsilciler
• Sertifika Numarası
• Geçerlilik Periyodu
• Yayın Tarihi
• Denetçi Adı
• Belgelendirme Kuruluşu Müdürü veya Yetkili Temsilcisinin İmzası
Sertifika Geçerlilik Periyodu
Sertifika sınırlı bir zaman periyodu için yayımlanır ve geri alınmaya tabi tutulur. Sertifika geçerlilik süresi maksimum 3 yıldır. Belgelendirme kuruluşu ek şartlar oluştuğunda, belgenin geçerliliğini şartlı olarak sağlayabilir. Ek şartlar EK-2’ye göre hazırlanan raporda belirtilmelidir.
Doğrulama
Belgelendirme kuruluşu uygulama alanı için onaylanan sertifika kapsamında, geçerlilik periyodu süresince, EN 15085-1…-5 gerekliliklerinin karşılandığını doğrulamaktadır. Doğrulama, sürdürülen üretim, kalite kayıtlarının işlerliği, yeni standart ve düzenlemeler ile ilgili bilgi ve tamamlana projeler konularında yapılmaktadır. Doğrulama aşağıda belirtilen prensiplere göre yapılmaktadır:
• EN 15085-1…-5’e göre uygunluk
• Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan yıllık saha denetimleri ile doğrulama
Yıllık yapılan doğrulama, denetim esnasında EN 15085 ff standardına uygun montaj parça ve kısımlarının olmaması durumunda dikkate alınmaktadır. Yıllık yapılan doğrulama herhangi bir gecikme olmadan takip işleri kapsamında yapılabilir.
Belge ek şartlara bağlı olarak onaylanmışsa, doğrulama periyodu aralığı üretimin kapsamına bağlı olarak kısaltılabilir.
Sertifikanın Yenilenmesi
Geçerlilik süresinin sona ermesini müteakiben, mevcut sertifika belgelendirme kuruluşu tarafından kapsamlı müzakere ve üretim kaynak testleri yapılmadan yenilenebilir. Bu tip bir belge yenileme aşağıdaki koşullara bağlı olarak yapılır:
• Kaynak koordinatörleri bir önceki belgelendirmeden bu yana işlerliklerini hiçbir değişiklik olmadan devam ettirirse,
• Personel, teknik ve organizasyonla ilgili şartlar standart gerekliliklerini karşılıyorsa,
• Geçerli Kaynakçı Test sertifikaları ve kaynak personeli mevcutsa,
• Belgelendirme kapsamında herhangi bir malzeme şikayeti yoksa
Saha denetimi süresince kaynak koordinatörü yeni standart ve düzenlemelerle ilgili bilgilerini belgelendirme kuruluşuna sunmalıdır.
Sertifika Değişikliği
Sertifika kapsamında herhangi bir değişiklik olması durumunda, üretici belgelendirme kuruluşunu geciktirmeden bilgilendirmelidir.
Sertifikanın Geri Alınması
Belgelendirme kuruluşu veya Ulusal Güvenlik Otoritesi EN 15085-2 standart gerekliliklerinin karşılanmaması durumunda ilgili sertifikayı geri çekebilir. Üretici ilgili geri çekme durumunu belgelendirme kuruluşu ve ana müşterilere bildirmek zorundadır.
Sertifika Geçerliliği
Sertifika sadece ilgili üretici (üretim alanı veya tesisi) ve kaynak üreticisi için geçerlidir.
Kapsam Dışı Tutulanlar
Kapsam dışı tutmalar ve üretici ile belgelendirme kuruluşu arasındaki itilaflar hakkında karar verme yetkisi Ulusal Güvenlik Otoritesine aittir. Genel olarak kabul edilen teknoloji kurallarına riayet edilmemesi durumunda Ulusal Güvenlik Otoritesi mutlaka bilgilendirilmelidir.

EN 15085 Demiryolu araclari ve bilesenlerinin kaynakli imalatı

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

21 / 6,839