İZ­BAN Kuş­çu­bu­run ve Pan­car­a de­ğer kat­tıİZ­BAN Kuş­çu­bu­run ve Pan­car­a de­ğer kat­tı
Ya­pı­mı de­vam eden İZ­BAN, Pan­car ve Kuş­çu­bu­run’­da ar­sa ve ev fi­yat­la­rı­nı iki­ye kat­la­dı. Ya­tı­rım­cı­lar böl­ge­ler­den ar­sa ala­bil­mek için ade­ta ya­rı­şa gir­miş du­rum­da. Muh­tar­lar ise bu du­rum­dan ol­duk­ça mem­nun.

CU­MA­O­VA­SI Tor­ba­lı İZ­BAN hat­tın­da ça­lış­ma­lar bü­yük bir hız­la de­vam edi­yor. İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bir yan­dan üst ge­çit ve is­tas­yon­la­rın ya­pı­mı­nı ger­çek­leş­ti­rir­ken, di­ğer yan­dan da TCDD elekt­ri­fi­kas­yon ve sin­ya­li­zas­yon iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ça­lış­ma­lar hız­lı bir şe­kil­de yü­rü­tü­lür­ken, ge­rek Tor­ba­lı mer­kez ge­rek di­ğer ma­hal­le­ler­de ya­tı­rım­lar art­mış du­rum­da. İZ­BAN­’ın ge­çe­ce­ği Pan­car ve Kuş­çu­bu­run Ma­hal­le­si’n­de ya­tı­rım­cı­lar ala­cak ar­sa bu­la­mı­yor. Ar­sa fi­yat­la­rı bu böl­ge­ler­de iki­ye kat­la­nır­ken, ev ve iş ye­ri fi­yat­la­rı da ay­nı de­re­ce­de yük­sel­miş du­rum­da. Ma­hal­le muh­tar­la­rı böl­ge­le­ri­nin de­ğe­re bin­di­ği­ni ve sü­rek­li ev ve ar­sa sa­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ler.

­ÇA­LIŞ­MA­LAR TAM GAZ DE­VAM EDİ­YOR
İZ­BAN hat­tı­nın Cu­ma­o­va­sı’n­dan Tor­ba­lı’­ya uza­tıl­ma­sı ça­lış­ma­la­rı, 7 Ekim 2011 ta­ri­hin­de ya­pı­lan te­mel at­ma tö­re­ni ile baş­la­tıl­dı. Alt ya­pı ta­mam­lan­dık­tan son­ra ray­lar dö­şen­di. Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ve İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’­nin or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği pro­je­nin bü­yük bir bö­lü­mü ta­mam­lan­dı. Ba­kan­lık; pro­je­nin alt ya­pı­sı, ray, elekt­ri­fi­kas­yon ve sin­ya­li­zas­yon sis­te­mi­nin ya­pı­mı­nı üst­le­nir­ken, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si ise alt­üst ge­çit­ler­le is­tas­yon­la­rı in­şa edi­yor. Tor­ba­lı İz­mir ara­sın­da kon­for­lu se­ya­hat et­me im­ka­nı su­na­cak olan pro­je bü­yük öl­çü­de ta­mam­la­nır­ken, hum­ma­lı ça­lış­ma tüm hı­zıy­la sü­rü­yor. Tor­ba­lı Te­pe­köy, Tor­ba­lı Ma­hal­le­si ve Pan­car Ma­hal­le­si’n­de­ki üst ge­çit ve is­tas­yo­nun ya­pı­mı de­vam eder­ken, Kuş­çu­bu­run Ma­hal­le­si’­ne ya­pı­la­cak olan is­tas­yon­da önü­müz­de­ki gün­ler­de iha­le­ye çı­ka­rı­la­rak ya­pı­mı­na baş­la­na­cak.

“­PAN­CAR MA­HAL­LE­Sİ’­Nİ İMA­RA AÇIN!”
­HEM İz­mir hem Tor­ba­lı için bü­yük öne­me sa­hip olan bu pro­je, geç­ti­ği yer­le­re de­ğer ka­tı­yor. Pan­car ve Kuş­çu­bu­run ma­hal­le­le­rin­de ya­tı­rım­cı­lar ar­sa, ev, dük­kan al­mak için ya­rı­şa gir­miş du­rum­da. Böl­ge­de bü­yük bir ha­re­ket­li­li­ğin ol­du­ğu­nu be­lir­ten Pan­car Ma­hal­le Muh­ta­rı Öz­kan Bur­gaz, “İZ­BAN­’ın böl­ge­miz­den geç­me­si bü­yük bir ha­re­ket­li­lik sağ­la­dı. Bi­zim bu­ra­lar ima­ra açık de­ğil ama in­san­lar ge­lip par­sel par­sel tar­la sa­tın alı­yor­lar. Ya­tı­rım­lar iki ka­tı­na çık­mış du­rum­da. Bu pro­je ta­mam­lan­dı­ğın­da ve böl­ge­miz ima­ra açıl­dı­ğın­da Pan­car es­ki­si gi­bi ol­ma­ya­cak. Aci­len böl­ge­mi­zin ima­ra açıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” de­di.

izban-kuscuburun-ve-pancara-deger-katti

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

23 / 2,160