TCDD işletmesi genel müdürlüğü ana statüsü yayınlandıTCDD işletmesi genel müdürlüğü ana statüsü yayınlandı :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ana statüsü 4 Haziran 2016 tarihli ve 29732 sayılı resmî gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Teşekküller, Bağlı Ortaklıklar, İştirakler için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yayınlandı. Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan iktisadi devlet teşekkülünün hukuki statüsünü, faaliyet alanını ve görevlerini, organlarını ve teşkilat yapısını, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye, denetim, mali ve personele ilişkin hükümler ile malvarlığı ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Bu Ana Statü 24 Nisan 2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile 8 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TCDD’nin Hukuki Statüsü, Faaliyet Alanı ve Görevleri: Bu Ana Statü ile teşkil olunan TCDD; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. TCDD; Kanun, KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir. TCDD, 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 8 Eylül 1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine tabi değildir. 2 Nisan 1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3 Aralık 2010 tarihli 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde Sayıştay denetimine tabidir.

TCDD’nin merkezi Ankara’dadır. TCDD’nin merkezi YPK Kararı ile değiştirilebilir. TCDD’nin sermayesi 49.600.000.000,00-TL. olup, tamamı Devlete aittir. TCDD’nin sermayesi Bakanlığın teklifi üzerine YPK Kararı ile değiştirilebilir. TCDD’nin ilgili olduğu Bakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır.

Faaliyet alanı ve görevleri, TCDD’nin Organları, TCDD Yönetim Kurulunun teşkili, TCDD Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ve görev süreleri, TCDD Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, TCDD Yönetim Kurulunun toplanması, Genel müdürlük, TCDD Genel Müdürü, TCDD Genel Müdürünün görev ve yetkileri, TCDD genel müdür yardımcıları, Müessese, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler, Müesseselerin kurulması ve nitelikleri, Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler, İştiraklere uygulanacak hükümler, Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim, TCDD yatırımlarının finansmanı, Demiryolu ve karayolu kesişmeleri, Devir hükümleri, TCDD’nin desteklenmesi, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin desteklenmesi gibi tüm detayların yer aldığı Ana Statünün tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Personele ilişkin hükümler: TCDD, müessese ve bağlı ortaklık personelinin istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekâlet ücretinin dağıtımı ile yönetim kurulu üyesi, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan ana statü: 28 Ekim 1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır. Tamamı için TIKLAYINIZ.

tcdd-isletmesi-genel-mudurlugu-ana-statusu-yayinlandi

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

17 / 2,163